طبقه بندی ISO از زغال سنگ

: انواع زغال سنگ - دانشنامه رشد

-=زغال‌سنگ به انواع مختلفی طبقه‌بندی می‌شود. در این طبقه‌بندی درصد کربن ثابت ، درصد مواد فرار و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی مورد توجه قرار دارد.=- آنتراسیت. این نوع زغال سنگ خود به انواع زیر تقسیم می‌شود: متا آنتراسیت : دارای %98 کربن ثابت و %2 مواد فرار است. این نوع زغال سنگ به ندرت یافت می‌شود و کارایی سوختی ندارد.


زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻫﺎ. •. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه، زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﻣﻲ ﺷﻮد. : 1. ﻫﻮﻣﻮس. (. Humus. ) 2. ﺳﺎﭘﺮوﭘﻞ. (. Sapropel. ) ﻫﻮﻣﻮس و ﺳﺎﭘﺮوﭘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮ روي ﻫﻢ. ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻫﺎ. •. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي. زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻫﺎ. : ✓. ﻣﻮاد. ﻓﺮار. ✓. درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ. ✓. ارزش ﺣﺮارﺗﻲ. ✓. وﻳﺘﺮﻳﻦ. ✓. رﻃﻮﺑﺖ. ✓. ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ.


ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

اﺳﺘﺨﺮاﺝ زﻏﺎﻝ. ﺳﻨﮓ ﺣﺮارﺗﯽ. 94331. اﺳﺘﺨﺮاﺝ ﮔﺎز از ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. -. ﺧﺪﻣﺎت. 11030. اﺳﺘﺨﺮاﺝ و آﮔﻠﻮﻣﺮاﺳﯿﻮن ﻟﯿﮕﻨﯿﺖ. 11030. اﺳﺘﺨﺮاﺝ و آﮔﻠﻮﻣﺮاﺳﯿﻮن ﻟﯿﻨﯿﺖ. 04910. اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ. 39110. اﺳﺘﺨﻮان، ﺷﺎﺥ، ﺳﻢ، دﻧﺪان، ﻻک ﻻک. ﭘﺸﺖ، ﻋﺎﺝ و اﻣﺜﺎﻝ آن، ﻋﻤﻞ. آوري ﻧﺸﺪه ﯾﺎ در ﺣﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه. (. اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮﯾﺪه و. ﺷﮑﻞ داد. ه ﺷﺪه. ) ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر و دور رﯾﺰ. 34140. اﺳﺘﺮ اﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﯿﮏ. 34180. اﺳﺘﺮ ﺗﯿﻮﻓﺴﻔﺮﯾﮏ و.


طبقه بندی ISO از زغال سنگ,

پالايش قطران ذغال سنگ (سهامي خاص), اصفهان - خيابان محتشم ˜اش., CO .

خلاصه شرکت پالايش قطران ذغال سنگ (سهامي خاص). ظرفيت 100هزار تن درسال-بسته بندي به صورت جامبوبگ (Jumbo/Bag) كيسه هاي لمينه Laminated 25كيلوگرم و بشكه هاي فلزي و حمل فله اي In Bulk-صادركننده نمونه سال 1383دارنده گواهي نامه هاي تضمين كيفيت ISO 9001 و زيست محيطي 14001.


طبقه بندی ISO از زغال سنگ,

ایمیـدرو در دولـت یازدهم

را در بخش هــای فــوالد، آلومیینــوم، طــا، زغالســنگ و. فعــال یــا راه انــدازی کــرد بــه طــوری کــه در اردیبهشــت ... بــه بخــش خصوصــی اجرایــی شــد. جعفـری خاطرنشـان کـرد: اکتشـاف در بخش زغال سـنگ،. ســنگ آهــن، شــورابه ها و ... بین المللــی طبقه بنــدی حــوادث معدنــی بــه ســفارش. ســازمان بین المللــی استاندارد ســازی )ایــزو( )مشــاور.


: انواع زغال سنگ - دانشنامه رشد

-=زغال‌سنگ به انواع مختلفی طبقه‌بندی می‌شود. در این طبقه‌بندی درصد کربن ثابت ، درصد مواد فرار و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی مورد توجه قرار دارد.=- آنتراسیت. این نوع زغال سنگ خود به انواع زیر تقسیم می‌شود: متا آنتراسیت : دارای %98 کربن ثابت و %2 مواد فرار است. این نوع زغال سنگ به ندرت یافت می‌شود و کارایی سوختی ندارد.


زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻫﺎ. •. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه، زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﻣﻲ ﺷﻮد. : 1. ﻫﻮﻣﻮس. (. Humus. ) 2. ﺳﺎﭘﺮوﭘﻞ. (. Sapropel. ) ﻫﻮﻣﻮس و ﺳﺎﭘﺮوﭘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮ روي ﻫﻢ. ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻫﺎ. •. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي. زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻫﺎ. : ✓. ﻣﻮاد. ﻓﺮار. ✓. درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ. ✓. ارزش ﺣﺮارﺗﻲ. ✓. وﻳﺘﺮﻳﻦ. ✓. رﻃﻮﺑﺖ. ✓. ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ.


دریافت گواهینامه های iso 14001 ohsas 18001 hse-ms - زغالسنگ پابدانا

24 ژانويه 2017 . پس از ممیزی سیستمهای مدیریتی شرکت فرآوران زغالسنگ پابدانا توسط گروه ممیزان شرکت SGS ؛ این شرکت موفق به دریافت گواهینامه استانداردهای:ISO 14001 OHSAS 18001 HSE-MS MIDHCO گردید. این موفقیت مرهون اعتقاد و حمایت مدیران ارشد شرکت و تلاش و کوشش تمامی کارکنان می باشد.


ﻗﺸﻼق، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﺳﺮاﻟﯽ زﻏﺎل ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎ - ResearchGate

16 سپتامبر 2014 . ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘـﺮ. 18(. ±. ﻣـﺶ. ) و ﯾـﮏ ﻣﻘﻄـﻊ ﺻـﯿﻘﻠﯽ از. ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﯽ. زﻏﺎل. ﺳـﻨﮓ. اﺳـﺖ . ﺑـﺮاي. ﺗﻌﯿـﯿﻦ درﺻـﺪ ﺣﺠﻤـﯽ. ﻣﺎﺳــﺮال. ﻫــﺎ و ﻣــﻮاد ﻣﻌــﺪﻧﯽ. ،. از روش. ISO 7404-3(2009) . ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ اراﺋـﻪ. ﺷﺪه. ﺑﺮاي. ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي زﻏﺎل. ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﺎﺣﯿـﻪ زﻏـﺎل. دار. ﻗﺸﻼق. ،. ﻃﺒﻖ. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ. ﺷﺪه. ﺗﻮﺳﻂ. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻏﺎل. ﺳـﻨﮓ و. ﺳـﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳـﯽ آ. ﻟـﯽ. 1.


ﻗﺸﻼق، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﺳﺮاﻟﯽ زﻏﺎل ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎ - زمین شناسی اقتصادی

16 سپتامبر 2014 . ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘـﺮ. 18(. ±. ﻣـﺶ. ) و ﯾـﮏ ﻣﻘﻄـﻊ ﺻـﯿﻘﻠﯽ از. ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﯽ. زﻏﺎل. ﺳـﻨﮓ. اﺳـﺖ . ﺑـﺮاي. ﺗﻌﯿـﯿﻦ درﺻـﺪ ﺣﺠﻤـﯽ. ﻣﺎﺳــﺮال. ﻫــﺎ و ﻣــﻮاد ﻣﻌــﺪﻧﯽ. ،. از روش. ISO 7404-3(2009) . ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ اراﺋـﻪ. ﺷﺪه. ﺑﺮاي. ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي زﻏﺎل. ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﺎﺣﯿـﻪ زﻏـﺎل. دار. ﻗﺸﻼق. ،. ﻃﺒﻖ. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ. ﺷﺪه. ﺗﻮﺳﻂ. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻏﺎل. ﺳـﻨﮓ و. ﺳـﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳـﯽ آ. ﻟـﯽ. 1.


پالايش قطران ذغال سنگ (سهامي خاص), اصفهان - خيابان محتشم ˜اش., CO .

خلاصه شرکت پالايش قطران ذغال سنگ (سهامي خاص). ظرفيت 100هزار تن درسال-بسته بندي به صورت جامبوبگ (Jumbo/Bag) كيسه هاي لمينه Laminated 25كيلوگرم و بشكه هاي فلزي و حمل فله اي In Bulk-صادركننده نمونه سال 1383دارنده گواهي نامه هاي تضمين كيفيت ISO 9001 و زيست محيطي 14001.


2- JHSW 13dd

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺻﺪﺍﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﻠﻰ ﺻﺪﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻭ ﻣﻘﻄﻌﻰ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ: ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻨﺞ ﺻﻮﺕ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ISO 11200 ﻭ ISO 9612 ﮔﺮﺩﻳﺪ. .. ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ. ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ.


نرم کننده ها - صنایع لاستیکی سهند

طبقه بندی نرم کننده ها مشکل است ، زیرا مواد مورد استفاده برای نرم کردن بی شمارند و اغلب مخلوط های پیچیده ای از ترکیب شیمایی مختلف هستند. با وجود این امر ، می توان نرم کننده ها را بر حسب منشاء تولید هر یک گروه بندی کرد . در این روش، شرح تفکیک روغن ها عبارتست از : فرآورده های نفتی. فرآورده های قطران ذغال سنگ ( روغن، رزین ، قیر.


SeaTrade & Transport - كانتینر چیست و چگونه بوجود آمد؟

اين كانتينرها براي حمل و نقل سنگ معدن، سنگ آهك و ذغال سنگ و. استفاده مي شده است اين كانتينرها تقريبا . جريان ديگري در اروپا در حال شكل گيري است كه طي آن يك نوع كانتينر جديد با عرض 61/2 متر(5/8 فوت) در حال رواج است؛ اين كانتينرها تحت استاندارد 02 ايزو طبقه بندي مي شوند. علتي كه فرستندگان اروپايي اين كانتينرها را با.


دوغاب درزگیر ذغال گستر - دیجی کالا

خرید اینترنتی دوغاب درزگیر ذغال گستر و قیمت انواع چسب صنعتی ذغال گستر از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های چسب صنعتی ذغال . "ذغال گستر" | رضایت خرید: %93.1. بسته بندی و ارسال توسط دیجی‌کالا .. دارنده گواهينامه بين المللي (ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004 ISO 18001:2007) دارنده نشان استاندارد اروپا.


نسخه قابل چاپ - پارک علم و فناوری البرز

اینجانب در کتاب انواع تکنولوژی زغال و سرکه چوب، این فرمول نویسی را آموزش داده ام و با پایه گذاری علمی تکنولوژی زغال در ایران با دسته بندی سیستم ها و تکنولوژی . HSE, IMS,ISO می باشد.13- نسبت به نوع داخلی و خارجی موجود ،از نظر کیفیت بالاتر و در حد صادراتی ساخته می شود.14- maintenance کمی نیاز دارد.15-جلوگیری از خروج.


شركت كارگزاري تدبيرگر سرمايه :: نمودار شاخص‌ها

شركت تدبيرگرسرمايه (سهامي خاص) در تاريخ ١٥/١١/١٣٧٩ به شماره ثبت ١٧١٢٢٨ با هدف ارائه خدمات كارگزاري بورس در بازار سرمايه تشكيل گرديد .


در جهانصنعت برق - satkab

زغال سنگ همچنان بعنوان انتخاب نخست سوخت واحدهای تولید جدید در آمریکای شمالی باقی می ماند ولی نباید گاز را به حساب نیاورد. ... می توانند گاز یا مشتقات نفتی را بپذیرند. وارد شرط بندی بزرگی روی E.ON. زغال سنگ می شود. شرکت عظیم گاز و برق آلمانی E.ON فن آوری. شرکتی جدیدی را عرضه نموده که شامل .. طبقه بندی زیر قرار داد:.


تحلیل سیستم های انرژی

. بحث وبررسی منحنی های تولید یکسان (Iso Quant) و هزینه یکسان (Iso Cost) در بخش صنعت، توضیح روش شناسی ارزیابی جایگاه انرژی در ترکیب عوامل تولید بخش . 10-اقتصاد ذغال سنگ. 10-1 تعاریف اولیه، ترکیبات ذغال سنگ، خصوصیات و معیارهای طبقه بندی ذغال سنگ. 10-2 روش های فنی استفاده و فرآورش ذغال سنگ و هزینه های.


طبقه بندی ISO از زغال سنگ,

اعضاي هيأت علمي: محمد عطائی - دانشگاه صنعتی شاهرود

موضوعات مورد علاقه نامبرده طراحي معادن روباز و زيرزميني، طراحي الگوهاي چال‌زني و انفجار در معادن روباز و زيرزميني، مکانيزاسيون معادن سنگ ساختماني، بهينه‌سازي در عمليات مختلف معدني و مسائل تصميم‌گيري و مديريت معادن مي‌باشد. ايشان تا کنون 11 جلد کتاب تالیف و مجری 16 طرح پژوهشي خاتمه يافته می باشند. حاصل کار فعاليت‌هاي.


الکتروموتور ضد انفجار RAEL - معرفی الکتروموتورهای ضد انفجار و .

معمولاً یک معدن دست نخورده ذغال سنگ جزو مناطق مستعد خطر محسوب می‌شود. از جمله استانداردهای طبقه‌بندی این مناطق می‌توان به استاندارد شماره CAN/CSA-M421-93 مؤسسه CSA کشور کانادا اشاره نمود. بر اساس این استاندارد تنها دستگاه‌ های برقی ای که برای استفاده در معادن دارای گاز قابل انفجار یا اشتعال دارای تاییدیه معتبر باشند می‌توانند.


شرایط و مراحل ثبت شرکت در کرمان - ثبت شرکت ویونا

9 آوريل 2018 . همچنین در دسته صنایع ماشینی رایج در کرمان می‌توان به سیمان، خانه‌سازی، مواد غذایی و لبنیات، نوشابه‌سازی، قند، زغال‌سنگ و مس که معروفیت جهانی دارد اشاره کرد. کرمان از حیث معدن‌های طبیعی نیز غنی است و یکی از راه‌های تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع این استان وجود همین معدن‌هاست؛ معدن‌های بزرگ و ارزنده این استان را.


طبقه بندی ISO از زغال سنگ,

دانش فنی | سینولکس

7 ا کتبر 2015 . مهمترین روانکارهای مایع روغن ها هستند که خود به دو دسته بزرگ روغنهای معدنی و روغن های سنتزی تقسیم بندی می شوند این نوع روانکارها رایج ترین و پر مصرف ترین ... فسفات استرها یی که از برش های قطران ذغال سنگ بدست می آیند را فسفات استرهای طبیعی و موارد دیگر این ترکیبات را که از مواد اولیه ای با خلوص بالا.


گاز کربن مونوکسید - faransanat

گاز کربن مونوکسید یا گاز مونوکسید کربن که با فرمول شیمیائی CO نشان داده می شود گازی است که از سوختن ناقص کربن ( زغال سنگ ، گاز طبیعی و نفت ) بوجود می آید. گاز کربن مونوکسید گازی بی . استفاده از گاز کربن مونوکسید در بسته بندی ها به مقدار مجاز و کنترل شده برای تازه نگه داشتن مواد غذائی 7. استفاده از گاز کربن.


راهنماي آمارانرژي - استانداردهاي نفت وگاز

ﺷﻜﻞ 5-1 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻞ 5-2 ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻞ 5-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻲ (ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻞ 5-4 ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ. ﺷﻜﻞ 6-1 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ. ﺷﻜﻞ 6-2 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ. ﺷﻜﻞ 6-3 ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ. ﺷﻜﻞ 6-4 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ I ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ. ﺷﻜﻞ 6-5 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ.


Pre:کسی که معادن زغال سنگ
Next:که نرخ حلقه به یک کارخانه با میکرو