بررسی خطرات بهداشتی مرتبط با خرد کردن سنگ

ﻣﻮﺿﻮع: ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺳﺎز در اﻃﻔﺎل ﺳﺎل در ﺑﯿﻤﺎرﺳ - qums

و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. -. درﻣﺎﻧﯽ. ﻗﺰوﯾﻦ. داﻧﺸﮑﺪه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪرك دﮐﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻣﻮﺿﻮع: ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺳﺎز در اﻃﻔﺎل. 12. –0. ﺳﺎل در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻗﺰوﯾﻦ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: .. دردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي. ﺣﺎﻟﺒﯽ اﻏﻠﺐ در درﻣﺎﺗﻮم ﻫﺎ و ﻋﺼﺐ دﻫﯽ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ. ﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ. وﺻﻒ درد ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻟﺐ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮي و ﭘﻬﻠﻮ ﺗﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﺐ دردي را.


بررسی سطح ریسک سرخوردن و عوامل موًثر بر آن در آشپزخانه های صنعتی .

ت و ای. ش. مه بهدا. صلنا. ف. 330. مقدمه. حوادث ناشی از کار سومین علت مرگ و میر. درجهان محسوب می شوند و به عنوان یکی از مهم. ترین عوامل خطر بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی. در جوامع .. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﺟﻨﺲ ﻛﻒ. ﺳﺮاﻣﻴﻚ، ﻣﻮزاﻳﻴﻚ، ﭼﻮب، ﺷﻴﺸﻪ، ﺳﻨﮓ، ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻢ و. ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ. آب،ﺧﻮن، ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر، روﻏﻦ. ﻧﻮع ﻛﻔﺶ. ﻛﻔﺶ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،ﭼﻜﻤﻪ اﻳﻤﻨﻲ،ﻛﻔﺶ ﺿﺪ ﻟﻐﺰش. ﻧﻮع ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن.


بررسی خطرات بهداشتی مرتبط با خرد کردن سنگ,

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت رفتگران شهر تبریز )مطالعه موردی(

ﺷنﺎﺳﺎیی ﻋﻮاﻣل خطﺮ ایجﺎد کننﺪه حﻮادث و بیﻤﺎری در رﻓتگﺮان ﺷﻬﺮ ﺗبﺮیﺰ و در ﻧﻬﺎیﺖ ارایﻪ ی راه کﺎرﻫﺎیی ﻣنﺎﺳب. ﺟﻬﺖ کنتﺮل و رﻓع آﻧﻬﺎ بﻪ . ﻣﻮﻟفﻪ ﻫﺎی ایﻤنی و بﻬﺪاﺷﺖ بﻪ ﺗﺮﺗیب ﻣﻮﻟفﻪ ﻟبﺎس کﺎر و ﺳﺎیﺮ ﻟﻮازم حفﺎظﺖ ﻓﺮدی و ﻣشکالت رواﻧی بﺎ کسب درصﺪ. بﺎالی 80 درصﺪ ﺟﺰء ﻧﺎﻣطلﻮب ﺗﺮین .. کﺮدن و حﻤل زبﺎﻟﻪ، دیﺎبﺖ، ﻓشﺎرخﻮن بﺎال، ﻣشکالت. گﻮارﺷی وپﻮﺳتی اﺷﺎره.


بررسی مخاطرات شغلی با رویکرد ایمنی در واحد تغلیظ معدن سنگ آهن گل .

روش بررسی: این تحقیق با استفاده از روش JSA (آنالیز ایمنی شغل) ابتدا به شناسایی و مشخص کردن خطرات مرتبط با هرکدام از شغل ها با توجه به وظایف موجود در هر . بحث و نتیجه‌گیری: مهمترین راه حلهای کنترلی ارائه شده آموزش کارگران ، بالا بردن سطح آگهی آنها از خطرات ، نظارت مستمر بر کار آنها و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت.


ایرنا - لیزر و قابلیت پودر کردن سنگ های کلیوی

10 سپتامبر 2016 . تهران- ایرنا- سال ها است جراحی باز کلیه منسوخ شده و روش اکوستیک و سنگ شکنی با امواج هم به دلیل درد شدید حین عمل و هنگام دفع خرده سنگ ها در حال خروج از چرخه . قطعات خرد شده سنگ در درون بدن از محاسن اصلی استفاده از لیزر برای شکستن سنگ است زیرا لیزر سنگ را به صورت پودر در می آورد و دفع آن به سهولت و بر.


magiran: راهنمای کتاب

در اين كتاب سعي گرديده آخرين اطلاعات و منابع علمي مورد توجه قرار گرفته و اعظم مطالب مرتبط با بهداشت محيط مطرح گردند. . كتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل مي‌باشد كه در آن از ساختار سنگ سمباده، تيز كردن سنگ سمباده، سرعت محيطي و برشي، براده‌برداري و برش، فاكتور سايش، انرژي براده‌برداري و همچنين ايمني در سنگ‌زني صحبت به.


بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت رفتگران شهر تبریز )مطالعه موردی(

ﺷنﺎﺳﺎیی ﻋﻮاﻣل خطﺮ ایجﺎد کننﺪه حﻮادث و بیﻤﺎری در رﻓتگﺮان ﺷﻬﺮ ﺗبﺮیﺰ و در ﻧﻬﺎیﺖ ارایﻪ ی راه کﺎرﻫﺎیی ﻣنﺎﺳب. ﺟﻬﺖ کنتﺮل و رﻓع آﻧﻬﺎ بﻪ . ﻣﻮﻟفﻪ ﻫﺎی ایﻤنی و بﻬﺪاﺷﺖ بﻪ ﺗﺮﺗیب ﻣﻮﻟفﻪ ﻟبﺎس کﺎر و ﺳﺎیﺮ ﻟﻮازم حفﺎظﺖ ﻓﺮدی و ﻣشکالت رواﻧی بﺎ کسب درصﺪ. بﺎالی 80 درصﺪ ﺟﺰء ﻧﺎﻣطلﻮب ﺗﺮین .. کﺮدن و حﻤل زبﺎﻟﻪ، دیﺎبﺖ، ﻓشﺎرخﻮن بﺎال، ﻣشکالت. گﻮارﺷی وپﻮﺳتی اﺷﺎره.


خداحافظی با سنگ‌های دردسرساز!

9 ژانويه 2016 . گاهي اين سنگ‌ها ممكن است به‌علت بزرگي‌شان در مسير حالب (‌مسيري كه كليه را به مثانه مرتبط مي‌كند) گير كنند. اگر دچار اين مشكل شوند و . در اين روش دوربين كوچكي از طريق مجاری وارد حالب مي‌شود و سنگ مورد هدف قرار می‌گیرد و سپس با امواج صوتي و ليزر سنگ را خرد کرده و قطعاتش را از کلیه خارج مي‌كنند. سنگ‌های ۱۰ تا ۲۰.


ایرنا - لیزر و قابلیت پودر کردن سنگ های کلیوی

10 سپتامبر 2016 . تهران- ایرنا- سال ها است جراحی باز کلیه منسوخ شده و روش اکوستیک و سنگ شکنی با امواج هم به دلیل درد شدید حین عمل و هنگام دفع خرده سنگ ها در حال خروج از چرخه . قطعات خرد شده سنگ در درون بدن از محاسن اصلی استفاده از لیزر برای شکستن سنگ است زیرا لیزر سنگ را به صورت پودر در می آورد و دفع آن به سهولت و بر.


سنگ کلیه و راههای درمان سنگ کلیه - نمناک

سنگ کلیه و علت سنگ کلیه و انواع سنگ کلیه و درمان آن و راههای درمان سنگ کلیه و پیشگیری از سنگ کلیه و نشانه های سنگ کلیه. . فاکتورهای ژنتیکی و نارسایی های مرتبط با بافتهای سازنده خون نیز در مستعد سازی فرد در ابتلا به سنگهای اسیداوریکی نقش دارند. . فاکتورهای افزایش دهنده خطر تشکیل سنگهای کلیوی عبارتند از:.


راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل سنگبری ، سنگتراشی و

عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل سنگبري و سنگ تراشي، كاشي سازي و . کار کردن به تنهایي. 1-3-4 حفاظت فني و ایمني در محیط کار. - افتادن و لغزیدن. - خطرات حمل و نقل در محیط کار. - استفاده از نردبان. 4- فروشندگان لوازم فلزي ساختمان. 1-4 درب .. دانستن و دنبال كردن الزامات ايمني و بهداشتي كه مرتبط با شغلش است. 2.


سنگ کلیه از پیشگیری تا درمان - نبض ما

1 نوامبر 2017 . نشانه های دیگر سنگ کلیه. خون در ادرار (ادرار قرمز،صورتی یا قهوه ای); استفراغ; حالت تهوع; تغییر رنگ ادرار و یا بوی بد; لرز; تب; نیاز مکرر به ادرار کردن; ادرار کردن به مقدار کم. در مورد یک سنگ کلیه ممکن است هیچ درد یا علایمی نداشته باشید حتی هنگامی که آنها از بدن دفع می شوند . درد سیاتیک.


راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی - مدیریت توسعه سازمان و .

2 مارس 2011 . خطرات بهداشتی و ایمنی زیادی است. ،. بررسی خطرات و در نهایت کنترل. آ. نها بسیار ضروری به نظر می. رسد . از جمله خطرات ایمنی و بهداشتی جوشکاری می. توان به موارد زیر اشاره. کرد. : -. خط. ر گازها. ،. بخارات و فیوم. ها. -. خطر تششعشع شعله. -. خطر سوختگی. -. خطر قلم. زنی و پاک کردن گرده جوش. -. خطر شوک الکتریکی.


PCNL یا خروج سنگ های کلیه بدون انجام برش و . - دکتر حسین کرمی

۴- با گذاشتن لوله ای به نام آمپلاتز یک تونل پوستی به کلیه ایجاد می شود که از طریق این لوله دوربین مخصوصی را جهت آندوسکوپی و رویت سنگ به کلیه هدایت می شود. IMG_0527. ۵- پس از مشخص کردن سنگ آن را با دستگاه های سنگ شکنی کاملاً خرد و تکه تکه کرده و با پنس خارج می کنیم. ۶- در پایان عمل عکس برداری مجدد جهت بررسی کامل.


سنگ کیسه صفرا چگونه به وجود میآید و راه حل‌های پیشگیری از آن چگونه .

8 ژوئن 2017 . منابع پروتئین باید بدقت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که آنها دارای کلسترول بیش از حد بالا برای یک بیمار کیسه صفرا نیستند. از مصرف گوشت قرمز به علت بسیاری از خطرات بهداشتی مرتبط با آن اجتناب شود. اگر شما مقداری از پروتئین خود را از مواد لبنی اخذ می کنید از شیر، پنیر و دیگر محصولات لبنی با.


رژیم غذایی در بیماریهای کیسه صفرا - بیتوته

منابع پروتئین باید بدقت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که آنها دارای کلسترول بیش از حد بالا برای یک بیمار کیسه صفرا نیستند. از مصرف گوشت قرمز به علت بسیاری از خطرات بهداشتی مرتبط با آن اجتناب شود. اگر شما مقداری از پروتئین خود را از مواد لبنی اخذ می کنید از شیر، پنیر و دیگر محصولات لبنی با چربی بیش از حد.


نحوه ی بررسی یک بیمار سنگ ساز چگونه است؟ / بیماری ها سلامت عمومی .

14 فوریه 2018 . خون بیمار را نیز باید مورد بررسی قرار داد. علاوه بر اندازه گیری میزان “BUN” و «کراتینین» که معیارهای خوبی از نحوه ی کارکرد کلیه ها هستند، باید اسید اوریک و کلسیم خون را نیز اندازه گیری کرد. در نمونه گیری خون از بیماران سنگ ساز نباید از تورنیکه (لاستیکی که روی باز و بسته می شود) استفاده کرد. زیرا میزان.


ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری - اداره کل نظارت بر نشر و .

محیط هاي کارگاهی که با خطرات بیشتري مواجه مي شوید، از اهمیت باالتری برخوردار است. 6-2 ایمنی و حفاظت فنی درکارگاه جوشکاري. حرفه جوشکاري، مانند سایر مشاغل صنعتي داراي خطرات بالقوه اي است. در صورت شناخت عوامل. خطرساز و آگاهي در خصوص نکات ایمني و بهداشتي محیط کار و نیز رعایت آنها توسط همه افراد شاغل. در کارگاه.


واحد پیشگیری و ارتقاء سلامت - پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان .

با رعایت موارد بهداشتی در زندگی و محیط کار، علاوه بر پیشگیری از بروز سرطان‌ها می‌توان به کسانی که مبتلا به این بیماری شده‌اند، امید زندگی بهتر و طولانی‌تری داد. . سرطان ریه، یک خطر شغلی در صنایع گاز، ذوب فلزات، معادن (مواد پرتوزا مانند اورانیوم، زغال سنگ) و نیز کارخانه‌های آسیاب کردن آرسنیک است به ویژه اینکه اگر کارکنان.


خطرات و عوامل زیان آور در معادن |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

23 مه 2015 . این صدا ناشی ازحفاری،انفجار،برش،حمل مواد،تهویه،خرد کردن، انتقال وپردازش سنگ معدن می باشد.کنترل صدا درمعدن امری دشوار بوده ومعضل افت شنوایی ناشی ازصدا در معدن کاری امری معمول می باشد. 2-گرماو رطوبت گرما ورطوبت درمناطق گرمسیرومعادن زیرزمینی عمیق که گرمای صخره ها وهوا با افزایش عمق به علت اصل گرادیان.


هیدرونفروز کلیه چیست، چه نشانه هایی دارد و چگونه می توان آن را درمان کرد؟

11 مه 2017 . پس از خرد شدن سنگ ها، بیمار قادر است با مصرف مایعات زیاد سنگ ها را از دستگاه ادراری خود دفع کند. برای بیمارانی که به دلیل احتباس ادرار و بزرگ شدن مثانه به هیدرونفروز کلیه مبتلا شده اند، کاتتریزاسیون مثانه ممکن است برای درمان اولیه مورد نیاز باشد. برای بیماران مبتلا به تنگی حالب اورولوژیست معمولا استنتی.


سنگ کلیه؛ یک خاطره دردناک! - طب شیعه

۴- ۲- مصرف کم فیبر: یا به زبان ساده همان غذاهای گیاهی؛ چرا که مصرف زیاد میوه و سبزیجات، کاهش خطر تشکیل سنگ های کلیوی را به دنبال دارد. ۳- کم شدن حجم ادرار: به دلیل . درمان هم شامل تجویز داروهایی برای کاهش درد، شل کردن عضلات حالب(برای حرکت سریعتر سنگ)، تجویز داروهای حل کننده سنگ، سنگ شکن و نهایتاً جرّاحی است. نکته های.


( ) ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻮﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻨﮓ ﺧﺎﺭﺝ PCNL ﺑﻪ) ) ﭘﻮ

ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﭙﺴﻴﺲ ﭘﺲ ﺍﺯ. PCNL. ، ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻟﮕﻨﭽﻪ ﻣﻲ. . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺜﺎﻧﻪ. ,3(. ,4 .)6. ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻨﮓ. . ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. . ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ. . ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ. ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻨﮓ.


سنگ کیسه صفرا - کلینیک تخصصی بیماری های نشیمن گاه

12 آگوست 2015 . پزشک با گرفتن شرح حال و معاینه بیمار مشکوک به سنگ کیسه صفرا می شود و با استفاده از پاراکلنیک مانند سونوگرافی وجود سنگ اثبات میشود سونوگرافی بهترین روش بررسی سنگ کیسه صفراست . سونوگرافی حساسیت 95 % برای پیدا کردن سنگ کیسه صفرا دارد و روش ارزان ، سریع و قابل دسترس و بی خطر می.


دریافت فایل کتاب - سازمان بنادر و دریانوردی

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ . )ج. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﺮﺳﻨﻞ. ﻧﻈﺎرت . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 2 -1-11-. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ. در ﻗﺎﻧﻮن. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ. ﻣﺸﺎﻏﻞ. (. ﺻﻨﻌﺖ درﯾﺎ. ﻧﻮردي. ) ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ درﯾﺎﯾﯽ ... ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ. ،. اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ . b. -. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ. ﻫﺎ. و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﻪ c. -. ﺑﺤﺚ و اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﻫﺮ.


Pre:آسیاب گلوله تولید اکسید سرب
Next:مجموعه ای از سنگ شکن