تصاویر ماهواره ای RSK برای مواد معدنی جامد استخراج

ناب تک - اکتشافات ماهواره ای (دورسنجی)

از نظر کلی دورسنجی (Remote Sensing) نوعی فناوری است که طی آن می توان از يک پديده، اطلاعات فيزيکی و شيميايی به دست آورد، بدون آنکه اين پديده از نزديک لمس شود. از ديدگاه اکتشاف، مقصود از دورسنجی فرآيندی است که طی آن با استفاده از تصاويری که به وسيله ماهواره های مستقر در مدار زمين تهيه می شود و حاوی واکنش های بخش های.


تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری | تصاویر با رزولوشن طیفی و .

29 آگوست 2017 . تصاویر ماهواره ای Aster، Sentinel-2 و Lnadsat نیز اگر چه رزولوشن مکانی متوسطی دارند؛ اما به علت رزولوشن طیفی مناسب آنها برای اکتشاف مواد معدنی کاربرد زیادی دارند. این تصاویر در . یکی دیگر از کاربرد های تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری، استخراج ساختار های خطی زمین شناسی مانند گسل هاست. بسیاری از.


شماره 484 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

اي. Computer software. /. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ. Risk assessment. /. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده. ﻫﺎي. ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮ. ان. (. National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC .. و ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي اﻃﺮاف آن ﭘﻴﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار. ArcGIS9/3. ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﺑﺮدا. ﺷﺖ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺎده ﺷﺪ. ه. ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

2 جولای 1989 . MT3D. اﺳﺘﻔﺎده و ﺷـﺒﻴﻪ. ﺳـﺎزي ﻏﻠﻈـﺖ ﻛـﻞ ﻣـﻮ. اد ﺟﺎﻣـﺪ. ﻣﺤﻠﻮل. (. TDS. ) اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑ. ﺮاﺳـﺎس ﺣﺠـﻢ ﺑـﺮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد. ﻣﻲ .. اي آﺑﺮاﻫـﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷ .ﺪﻨ. اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺣﻞ. ﺷـﺪه واﻛـﻨﺶ. ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد دارد و. ﻓﺮض ﺷﺪه. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن در آﺑﺮاﻫﻪ از ﻧﻮع ﻳﻚ. ﺑﻌـﺪي ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺑـﺪون. ﺟﺮﻳﺎن ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻴﻦ آﺑﺮاﻫـﻪ اﺻـﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ.


تصاویر ماهواره ای RSK برای مواد معدنی جامد استخراج,

از Continental تا Crustal - انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

در آبهای فلات قاره از شن و ماسه و سایر مواد معدنی و رسوبات سطحی که از طریق رسوبگذاری انباشته شده و در هر یک از سطوح مختلف بدنهی فلات به تله افتاده و نفت و گاز را .. داخلی در مناطق ساحلی دریا با درجه حرارت بالا و بارش زیاد (هوازدگی شیمیایی) است، در نواحی با درجه حرارت بالا، عادیترین پدیده درسواحل وجود سواحل شنی و ماسه ای است.


رنگ و سرزمين هاي مسي - ResearchGate

22 فوریه 2016 . مواد آ. لی تشکیل شده. است. ذرات متشکله ریز گرد دارای مورفولوژی کروی، کشیده، چندوجهی منظم و نامنظم، صفحه. ای و استوانه. ای در اب. عاد. مختلف است. ... ه شده. است. بدین منظورشاخص پوشش گیاهی. NDVI. مربوط به همین دوره از تصاویر ماهواره. ای استخراج شد. ارزیابی نتایج. اندازه. گیری عمق اپتیکی ائروسل. ها. (AOD). و.


تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری | تصاویر با رزولوشن طیفی و .

29 آگوست 2017 . تصاویر ماهواره ای Aster، Sentinel-2 و Lnadsat نیز اگر چه رزولوشن مکانی متوسطی دارند؛ اما به علت رزولوشن طیفی مناسب آنها برای اکتشاف مواد معدنی کاربرد زیادی دارند. این تصاویر در . یکی دیگر از کاربرد های تصاویر ماهواره ای در اکتشاف و معدنکاری، استخراج ساختار های خطی زمین شناسی مانند گسل هاست. بسیاری از.


اکتشاف و پایش بهره برداری از معادن با استفاده از فناوری سنجش از دور .

استفاده از داده های ماهواره ای در فرآیند استخراج از معادن زیرسطحی و سطحی. بررسی تغییرات در سری های زمانی این امکان را به وجود می آورد که تخمینی دقیق از حجم مواد معدنی و یا باطله برداشته شده به دست آید. همچنین مانیتورینگ جابجایی و یا تغیر شکل دیواره های معادن روباز از طریق تصاویر ماهواره ای در بازه های زمانی مختلف این امکان را بوجود.


شماره 484 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

اي. Computer software. /. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ. Risk assessment. /. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده. ﻫﺎي. ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮ. ان. (. National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC .. و ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي اﻃﺮاف آن ﭘﻴﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار. ArcGIS9/3. ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﺑﺮدا. ﺷﺖ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺎده ﺷﺪ. ه. ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.


ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از GIS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . - ResearchGate

16 دسامبر 2007 . ﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد،. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ارﺗﻔﺎع. -. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ رﺳﻢ و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ. اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ . ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻂ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺎرش در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ، از. DEM. ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ... اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘـﺸﻪ ﻫـﺎي رﻗـﻮﻣﻲ، ﮔـﺴﺘﺮش روز اﻓـﺰون ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺰوم.


کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در سال ۹۳

28 ژوئن 2015 . ج. ه نصیرالدین طوسی. 1393. ۸. فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. فعالیت. های علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی. و علم مواد ... سیستم. های طراحی و ساخت. مهندسی مکانیک. 68. طبقه. بندی تصاویر ماهواره. ای. مهندسی نقشه. برداری. 69. پردازش موازی. مهندسی هوافضا. 70. تحقیقات فضایی.


موسسه آموزش عالی علامه جعفری - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: دی 1392

27 ژانويه 2014 . زغالسنگ يکي از مهمترين و پرارزشترين مواد معدني است که در صنايع مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. اين ماده معدني را چندين قرن قبل از ميلاد مسيح ميشناختهاند. تاريخچه اکتشاف و استخراج زغالسنگ به بيش از 2000 سال پيش ميرسد ولي شواهد زيادي نشان ميدهد که استخراج اصولي آن از قرن 12 ميلادي آغاز شده است.


تصاویر ماهواره ای RSK برای مواد معدنی جامد استخراج,

اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران - سامانه نشر مجلات علمی .

Assessment of levels and health risk of heavy metals (Pb, Cd, Cr, and Cu) in commercial hen's eggs from the city of Hamedan. Pollution .. ارزیابی مدل SEBS در برآورد تبخیر‌ـ تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS در مقیاس منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: دشت سیستان) ... استخراج اتوماتیک ردّ ماهواره در تصاویر رقومی نجومی.


2012 - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

Accounting for secondary variable for the classification of mineral resources using co-kriging technique; a Case study of Sarcheshmeh porphyry copper deposit. Int. Journal of .. ارزیابی مدل ساده شده پنمن مانتیث برای تعیین تبخیر تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره نوا- مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین. تحقیقات آب و.


لیست پایان نامه های نقشه برداری و عمران دانشگاه . - فرید اسماعیلی

17, ع, مکانیک خاک و پی, 2, پژوهش ویژگی های مواد جامد همراه پساب صنعتی تولید مس و بررسی دو گونه کاربرد آن در سد سازی جلد 1 و 2, تمنایی, کلانتری, 1372, 605. 18, ع, آب, 2, بررسی فرسایش و ... 195, ن, فتوگرامتری, 2, استخراج نیمه - خودکار عوارض خطی از تصاویر ماهواره ای, شجاعی, آبکار, 1379, 1024, 2. 196, ع, مکانیک خاک و پی, 1.


فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی - مرکز بررسی‌های .

11 ا کتبر 2015 . مواد و روش ها. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد. در روش. کیفی، نوعی نگاه درونی به پدیده ها وجود دارد. در این حالت، مقوله های .. آب، مقولۀ نبودن آمایش سرزمین در طرح ها و سازه های آبی استخراج شد. .. شبکه های تلویزیونی داخلی، شبکه های رادیویی داخلی، تلویزیون های ماهواره ای، رادیوهای.


بر نقدی قانون دریایی قانون اصالح ایران - موسسه رده بندی آسیا

ای ران مصوب 1343 را در تاری خ 1391/8/17 به. تصویب رساند. این قانون . تعدیل نیز اعالم کرده است. معلوم نیست قانون گذار چقدر توقع درآمد از مواد 2 ... ماهواره هاي):. تعداد: 2 عدد. نوع : Jotron. محل: باال و اطراف پل فرماندهي. 12- دستگاه SART (جستجوگر راداري):. تعداد: 5 دستگاه. نوع: Jotron. 13- دستگاه VHF دو طرفه ضدآب: تعداد: 5 عدد.


پژوهشنامه سال 1391

ﺻﻮرت ﭘﻮدري ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻳﻦ زﺋﻮﻟﻴﺖ از ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﻤﻨﺎن اﺳﺘﺨﺮاج. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮ. اي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ. ز ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ. ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺧﺎك د. ﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻃﺮح. در ﺧﺎك،. ﻫﺪاﻳﺖ. ﻛﻮد داﻣﻲ و ﭘﻮدر. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ. ﻦ آ. ﻴﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎ. ن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد زﺋﻮ. ﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻ. و زﻫﻜﺸﻲ. ﺟﺪول. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺒﺎد. 0 .. Beach sediments, morphodynamics, and risk assessment, Caspian Sea coast,. Iran.


اعضا هیئت مدیره(سابق) - انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

بررسی و تحیلیل پایش وضعیت تجهیزات معدنی .. شناسایی محصولات ذرت و سویا و برآورد سطح زیر کشت به کمک تصاویر ماهواره ای در کشت و صنعت دشت نازساری .. Risk Based Inspection & Maintenance ، پنجمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، آبان ماه 1387 ، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی; Optimizing Maintenance Strategies,.


آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

. ۲۹ پایان نامه معرفی وبررسیز عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیر زمینی به داخل تونلهای معدنی ۸۹; ۳۰ پایان نامه مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود درایران وطراحی بهینه آن .. ۳۸ تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر دکتر شقاقی ۱۲۶; ۳۹ بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل،کرک،شیشه،LSD،اکتسامی و…


اخبار - چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی .

شناسایی و استخراج خودکار بازیکن سرویس زننده در بازی والیبال, Automatic detect player repulsive service in the volleyball ... روشی جدید جهت شناسایی نواحی پوشش‌گیاهی در تصاویر هوایی و ماهواره‌ای با توان تفکیک مکانی بالا, A novel method for vegetation detection in aerial and satelite images with high spatial resolution.


JMTI J - سازمان بنادر و دریانوردی

حجم مواد الیروبی شده است كه داراي شرایط زیر باشد: )1( از پشتوانه نظری قابل قبولی برخوردار باشد، )2( توسط مجری،. ناظر و كارفرما به صورت . و سيستم های 1ژرفاسنجی و تركيب آن با موقعيت یاب های ماهواره ای. رایانه اي موجب شده تا جمع .. انحراف تصویر استوانه ای مركاتور با افزایش فاصله از خط استوا بيشتر. شده است و در عرض های.


دانلود مقالات علمی جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی: 282 .

جنگل طبقه بندی ای که بیشترین رای را داشته باشد ) بین همه درخت های جنگل( انتحاب می کند. .. Lightning-induced fires; Logistic regression; Random forest; Fire risk occurrence; Iberian Peninsula . مقایسه استراتژی نمونه برای طبقه بندی مبتنی بر هدف از پوشش گیاهی در مناطق شهری از تصاویر ماهواره ای با وضوح بسیار بالا.


بررسی نقش معماری و شهرسازی دیجیتال در بهبود زیر ساخت های شهر سبز

شکل 1- نمونه ای از تصاویر دوربین های حرارتی از مسیر حرکت عابران پیاده توسﻂ دو دوربین . استخراج داده ها پیشنهاد داده شد که در آن با بررسی حرکت گردشگران، ... جامد هستند. ماده تغییر فاز (PCM) در ساختارهای دیوار سبک وزن به. منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی حرارتی گنجانیده می شود. مواد PCM. معموال در دیوارهای گچ یا بتونی قرار.


آلودگی عناصر بالقوه سمناک در وأ تعیین منش های آلوده مناطق نفتی، استان

11 ژانويه 2012 . تأمین. مواد. غذایی،. ویژگی. تصفیه. کنندگی. نیز. دارد،. اما. مدت. هاست. که آالینده. های آلی و معدنی، ب. ه. ویژه آالینده. های نفتی و عناصر بالقوه. سمناک در نتیج. ۀ. بهره .. ی، اقلیم. شناختی، هیدرولو. ژی،. زمین. شناسی،. هیدروژئولوژی. ، کاربری اراضی، صنایع موجود و نتایج حاصل از بررسی نقشه. ها،. تصاویر ماهواره. ای و کنترل.


Pre:جدا برای سنگ آهن هماتیت
Next:گچ مورد استفاده در تولید سیمان و عرضه از تایلند