روند گرافیت بهره

روند ساخت پودر گرافیت - سنگ شکن

ﺁﺑﻜﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ... ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭﺳـﺎﺋﻞ ﺁﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠـﺮﻩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻣﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷﻴـﺸﻪ. ﺭﻓﻠﮑﺲ. -٥ . ﺍﭘﻮﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻲ ﮔﺮﺍﻓﻴﺖ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻱ ﻳﺎ ﭘﻮﺩﺭ ﻓﻠﺰﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ. دریافت قیمت.


7 5/ بررسی ساختار زمینه در چدن های با گرافیت کروی . - ResearchGate

تیازاتی. دارد . همچنین. باعث. افزایش. بهره. وری. بازیابی. منیزیم. و. کاهش. تمایل. به. تشکیل. کاربید. شده. و. منجر. ابه. یجاد. گرافیت. کروی. مطلوب. با. کرویت. مناسب. و. شمارش. گرافیت. در. واحد. سطح. باال. می. گردد. به. دالیل. فوق. در. نای. تحقیق .. روند تغییرات فازهای رسوب. کرده. با افزایش میزان آلومینیم نشان داده شده است. شکل ). (:4.


ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻫﻨﺮ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﻌﻮد ﻛﻮﺛﺮي ﭼﻜﻴﺪه 65

19 آوريل 2012 . آﻧﺠﻠﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮي از ﺑـﻪ رﺳـﻤﻴﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ. روﻧﺪ . در دوره. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ. ﺗﻌﺎرض. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ در. ﺟﺎﻣﻌـﻪ. اوج ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد، اﻧﻮاع ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ ﺑ. ﻪ. ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪة. اﻋﺘﺮاض ﮔﺮوه. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ . اﻧـﻮاع. ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ، و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص. دﻳﻮارﻧﮕﺎر .. و ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح از. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي دﻳﻮار در راﺳﺘﺎي ﻣﻌﻨﺎآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﻧـﺪ . ﻛـﺎر ﺑﻨﻜـﺴﻲ، ﮔﺮاﻓـﺮ ﺑـﺴﻴﺎر. 1. Communal.


روند ساخت پودر گرافیت - سنگ شکن

ﺁﺑﻜﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ... ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭﺳـﺎﺋﻞ ﺁﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠـﺮﻩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻣﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷﻴـﺸﻪ. ﺭﻓﻠﮑﺲ. -٥ . ﺍﭘﻮﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻲ ﮔﺮﺍﻓﻴﺖ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻱ ﻳﺎ ﭘﻮﺩﺭ ﻓﻠﺰﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ. دریافت قیمت.


Carbon and Graphite production & further processing

Some applications, such as graphite electrodes for the electric arc furnace require a higher thermal and electrical conductivity than that of baked carbon materials. These synthetic graphites normally follow a production process similar to that of baked carbon. (forming, impregnation, rebaking) but require an additional.


Degradation of Amoxicillin Using Modified Graphite Felt and Fe3 O4 .

استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد، فرایند الكتروفنتون با نانو ذرات و گرافيت اصلاح شده ، بدون هوادهی. خارجی یک فرایند مؤثر در حذف .. بهره وری از اکسیژن در این فرایندها بسیار پایین بوده و حتی. کمتر از ۰ ... of amoxicillin from aqueous environments by Electro-Fenton process using modified graphite felt and synthesized.


7 5/ بررسی ساختار زمینه در چدن های با گرافیت کروی . - ResearchGate

تیازاتی. دارد . همچنین. باعث. افزایش. بهره. وری. بازیابی. منیزیم. و. کاهش. تمایل. به. تشکیل. کاربید. شده. و. منجر. ابه. یجاد. گرافیت. کروی. مطلوب. با. کرویت. مناسب. و. شمارش. گرافیت. در. واحد. سطح. باال. می. گردد. به. دالیل. فوق. در. نای. تحقیق .. روند تغییرات فازهای رسوب. کرده. با افزایش میزان آلومینیم نشان داده شده است. شکل ). (:4.


Graphite manufacturing process [SubsTech]

Jun 22, 2013 . The resulted powder is conditioned according to the particles size distribution (screening). The last step of powder preparation process is blending the powder with a binder. Coal tar pitch, petroleum pitch or synthetic resins are used as binders. The powder preparation process is presented in the scheme.


مداد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مداد یا به فارسی افغانستان پنسل ابزاری برای نوشتن، طراحی و نقاشی است و در انواع گوناگونی وجود دارد. در زبان فارسی، مداد به معنای مرکّب تحریر بوده و در متون کهن همین معنا را می دهد. بخش خارجی مدادها معمولاً از چوب یا کاغذ ساخته شده می‌شود و درون آن مغزیِ مداد که بخش استوانه‌ای شکل و باریکی است قرار می‌گیرد. این مغزی از ماده سیاهی به نام.


ﮔـﺮﺍﻓــﻦ

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎ. ﻣﻨﻔﺮﺩ ﮔﺮﺍﻓﻴﺖ ﺑ. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻪ. ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ. ﮔـﺮﺍﻓــﻦ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﺰﺩﻙ ﺗﻘﻰ ﺍﺳﻜﻮﻳﻰ. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﻴﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻜﻰ؛. ﭼﻜﻴﺪﻩ: ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ . ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺮﺍﻓﻦ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ . ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﻙ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ.


- ژل ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺑﻪ روش ﺳﻞ دﻫﯽ اﺳﭙﯿﻨﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎت ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﻄ

ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓ. ﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ. ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﭘﻮﻟﮑﯽ. ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص. 96. درﺻﺪ وزﻧﯽ. و ﺑﺎ اﻧﺪازه اﺑﻌﺎد ﭘﻮﻟﮏ. زﯾﺮ. 220. ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ... روﻧﺪ ﺗﻐ. ﯿﺮات. اﻧﺪا. زه ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی اﺳﭙﯿﻨﻞ ﺑﺎ دﻣﺎی ﮐﻠﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن . 0. 20. 40. 60. 80. 100. 0. 200. 400. 600. 800. 1000. Temperature (oC). TG. %). (. -1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DT. A (m. V.


ساخت گرافن به روش لایه برداری الکتروشیمیایی و بررسی مورفولوژی آن

graphite are used. The important point of this of this research is drying process of suspension, which improves size of fabricated graphene. According to SEM . ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻪ روﺷﯽ. ارزان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮔﺮاﻓﻦ وﺟﻮد دارد. [4].


دستورالعمل هاي نصب - به توانير خوش آمديد

روﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺎز. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداران،. اﻧﺠﺎم. ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻮع ﺗﻮﭘﻮﻟـﻮژي. ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴـﺮوي ﺑـﺮق ﻧﻴـﺰ. ﺑﻮاﺳـﻄﻪ. ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ .. دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮاﻓﻴﺖ. ﺑﺮدار. 24. ﻟﻮازم اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮدي. و ﮔﺮوﻫﻲ. 25. ﻣﮕﺮ. 26. دﻣﻨﺪه ﻫﻮا. 6-2 -. اﻧﺒﺎرداري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒﺎرداري و ﻧﺼﺐ ﭘﺴﺖ ﭘﻴﺶ. ﺳﺎﺧﺘ. ﻪ. ﻛﻤﭙﻜﺖ. و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات.


راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا

روﻧﺪ وﻟﻲ ﺷﻴ. ﺮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ. ﻣﺴﺎﻟﻪ. اﻳﺠﺎد اﻓﺖ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﺠﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده. ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﻴﺮﻫﺎي دﺳﺘﻲ. ،. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮك در داﺧﻞ ﺷﻴﺮ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول. 1-1. ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه .. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮآﻻت. ﺻﻨﻌﺖ آب. و ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ. ﺟﺪول. 7-3-. ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد. ] 23 [. و. ]24[. ﻧﺎم ﻣﻮاد. ﻧﻤﺎد. ﭼﺪن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي. GG. ﭼﺪن ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ. GGG. ﻳﺎ. SG. ﭼﺪن آﺳﺘﻴﻨﻲ. AI.


ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش

3 فوریه 2015 . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﮔﻪ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ . دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش. ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن. /. اﻣﻮر اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن .. روﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي. ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ. در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ. و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن. -ث. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻳﺎ ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮاح. در. ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن.


آموزش گرافیتی – قسمت دوم « KolahStudio

خلاقیت فراموش نشود. خلاقیت شما کلید اصلی موفقیت شما خواهد بود و قانون اول در گرافیتی آزادی عمل است . با کپی کردن از آثار خارجی می توانید لایک و تشویق افرادی را بدست آورید اما آنچه در نهایت و در تنهایی شما اهمیت دارد خلاقیت و تلاش شخصی تان است.حیف است گرافیتی ایرانی را از این توانایی ذهنی تان بی بهره بگذارید. inking.


روند گرافیت بهره,

انتخاب روش مناسب همکاری فناوری برای توليد الکترود گرافيتي در ایران

امروزه با توجه به روند سريع تحوالت فناوری، هيچ شرکت و کشوري قادر به تأمين تمام فناوری هاي. مورد نياز خود نمي . حاکي از آن بودند که بهترين روش ها براي همکاری و انتقال فناوری الکترود گرافيتي به ترتيب اولويت،. سرمايه گذاری . در حال توس عه را ناش ي از ناتواني آن ها در توسعه فناوری و بهره گيري مناس ب از آن در فعاليت هاي.


اهم پروژه های انجام شده در واحد تحقیق و توسعه - شرکت پتروشیمی کارون

مراحل طراحی و ساخت دستگاه با اتکاء و اعتماد به شرکتهای دانش بنیان داخلی (صنایع سبز پارسیان اصفهان) و عملیات نصب و بهره برداری از آن با همکاری واحدهای خدمات فنی، . و راهبری مدیر محترم مجتمع، شرکتهای صاحب صلاحیت برای استفاده از تار برای مصارفی همچون تولید انرژی و سنتز گرافیت در صنایع ریخته گری شناسایی شدند.


روند گرافیت بهره,

بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی

با توجه به روند معمول تولید این فولادها که به روش ریخته گری و شکل دادن است، به نظر می رسد کار بنیادی در ارتباط با بهره گیری از سایر روش های تولید، از جمله روش متالورژی . نتایج بدست آمده نشان داد که توسط این روش امکان تولید فولادی با حداکثر 5/1 در صد کربن، با ساختار پرلیت-سمنتیتی و عاری از گرافیت باقی مانده وجود دارد.


چدن مالیبل (چکش خوار) - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . جهت ایجاد گرافیت های کروی فشرده و حصول خواص مکانیکی مانند استحکام و چکش خواری، عملیات آنیل کردن انجام می گیرد. . Two groups of malleable cast iron are specified, differentiated by chemical composition, temperature and time cycles of the annealing process, the annealing atmosphere and the properties.


قطره گرافیت - فروشگاه تخصصی الکترونیک ECA

23 ژانويه 2018 . از این محصول می توان در کلید ها ، کانکتور ها و مدارات چاپی در جهت کاهش افزایش استفاده نمود .


: برق هسته‌ای

نوع دیگر ، راکتورهایی هستند که از گاز به عنوان خنک کننده ، گرافیت به عنوان کند کننده و اورانیوم طبیعی یا کم غنی شده به عنوان سوخت استفاده می‌کنند. این راکتورها به گاز . پس از دوره جهش فوق یعنی از سال 1986 تا کنون روند ساخت نیروگاهها به شدت کاهش یافته ، بطوریکه بطور متوسط سالیانه 4 راکتور اتمی شروع به ساخت می‌شوند.


A Study on the leachate treatment by using electrochemical process

protection of water supplies. Keywords: Solid waste, Leachate, Electrochemical process, Chromium, Organic . هدف از اين مطالعه، تصفيه. پذيری شيرابه محل دفن پسماند به روش الکتروشيميايی با استفاده از الکترودهای پالتين و گرافيت در .. بهره برداري کامالً خودکار و پیوسته، هزینه پایین بهره برداري،. بازیافت و استفاده دوباره.


الکتروشیمی

بهره گیری از اصول الکتروشیمی به طراحی باتری هایی با کارایی باال همت گمارند )شکل٢(. باتری هایی که افزون بر . )شکل ٣(، نمونه هایی از انجام ناخواستۀ واکنش های اکسایش کاهش به شمار می روند. فکر کنید. ١ــ شکل ... MnO2 ZnCl پر شده ، یک میله ای گرافیتی که با الیه ای از جنس2 NH و4آن با خمیر مرطوبی از Cl. پوشیده شده است در.


ساخت و بهینه سازی اننوسیلیکاتاهی فلزی هب عنوان جاذب فلزات سمی رد .

سطح،. پائین. تریا. باالتر. ) درسایردانشگاه. ها. ومؤسسات. آموزش. عالی. ارائه. نشده. است . (3. چنانچه. بعد. از. فراغت. از. تحصیل،. قصد. استفده. و. هرگونه. بهره. برداري .. ر می روند در. سال. 2010. توسط جیاهونگ وانگ. 34. و همکارانش بررسی شده است. ذرات مغناطیسی در ابعاد نانو به. سبب سطح گسترده و مزیت منحصر. به فرد خود )جداسازی آسان.


Pre:صفحه نمایش حرکت دایره ای
Next:پمپ حرکات تند و سریع از پیش برای آسیاب سیمان