کیک فیلتر نیشکر بوته کود PDF گل مطبوعاتی

ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺎﮔﺎس از ﺷﺪه ﻏﻨﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزي ﺑﻬﯿﻨ - نشریات علمی دانشگاه

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ. و. ﮐﻮد. ﻣﺮﻏﯽ. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ. ﮐﺎﻫﺶ. ﻣﻌﻨﯽ. دار. زﻣﺎن. ﻓﺮاﯾﻨﺪ،. ﺑﻠﻮغ. ﮐﺎﻣﻞ. و. اﻓﺰاﯾﺶ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﮐﻮدي. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪي. از. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي. ﻧﯿﺸﮑﺮ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. واژ. ه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: ﺑﺎﮔﺎس،. ﺑﻮﺳﺘﺮ. ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ،. ﮐﻮد. ﻣﺮﻏﯽ،. ﻓﯿﻠﺘﺮ. ﮐﯿﮏ،. وﯾﻨﺎس . The objective of the present study was to optimize fast production of enriched biocompost from sugarcane bagasse using native effective.


و عملکرد بر زیستی کودهای و شیمیایی کود نیشکر، فیلترکیک .

به منظور تأثير سطوح مختلف فیلتر کیک نیشکر به همراه کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کلزا و ویژگیهای خاک، آزمایشی . فیلتر کیک، : ۷۵ درصد فیلترکیک و کود شیمیایی، : ۵۰ درصد فیلترکیک و کود شیمیایی، : ۲۵ درصد فیلترکیک و کود شیمیایی، ... کشت با فاصله ۳۰ سانتی متر از همدیگر و با تراکم ۹۰ بوته.


کیک فیلتر نیشکر بوته کود PDF گل مطبوعاتی,

و عملکرد بر زیستی کودهای و شیمیایی کود نیشکر - دانشگاه تهران

نیشكر. و. صنایع. جانبی،. اهواز،. ایران. تاریخ. وصول. مقاله: /05. /05. 1392. تاریخ. پذیرش. مقاله: /04. /04. 1393. چكيده. به. منظور. تأثیر. سطوح. مختل. فیلترکیک. نیشکر. به. همراه. کود. شیمیایي. و. کودهاي. زیستي. بر. عملکرد. کلاا. و. ویژگي. هاي. صداک،. آزمایشدي. در. مارع. ۀ. پژوهشي. دانشگاه. کشاورزي. و. منابع. طبیعي. رامین. صوزستان.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - بوم شناسی .

19 دسامبر 2010 . ﻫﺎي رﺷﺪي ﺑﻨـﻪ. ﻫـﺎي ﺧـﻮاﻫﺮي و ﻋﻤﻠﮑـﺮد. زﻋﻔـﺮان. ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري. ﮐﻪ وزن ﮐﻞ ﺑﻨﻪ. ﻫﺎي ﺧﻮاﻫﺮي در ﻫﺮ. ﺑﻮﺗﻪ. ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻼﻟ. ﻪ. ﺧﺸﮏ در ﺗﯿﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﻪ . زﻣﺴﺘﺎن. 1394. ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد و در اﯾـﻦ ارﺗﺒـﺎط. اﺛﺮات وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ. اي ﮔﯿﺎه ﺑﻪ. ﺧﺼـﻮص ﻣﺼـﺮف. ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ. ﮐﻮدﻫﺎي. آﻟﯽ. در.


شرکت مروارید ارسباران - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

2 آوريل 2018 . )سولفات پتاسیم محلول( که این کود ها را کود های کیفیت نیز می نامند، دارد و سولو پتاس. و می کوشد ... استخراج با. استات آمونيوم. پتاسيم محلول. در عصاره. اشباع. عمق. )سانتي متر(. محل. نمونه برداري. 75/7. 193/2. 112/6. 117/6. 4/9. 0-30. شركت. توسعه نيشكر. 80/8 ... رابطه جذب پتاسيم توسط بوته هاي چاودار ).Secale.


ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺎﮔﺎس از ﺷﺪه ﻏﻨﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزي ﺑﻬﯿﻨ - نشریات علمی دانشگاه

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ. و. ﮐﻮد. ﻣﺮﻏﯽ. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ. ﮐﺎﻫﺶ. ﻣﻌﻨﯽ. دار. زﻣﺎن. ﻓﺮاﯾﻨﺪ،. ﺑﻠﻮغ. ﮐﺎﻣﻞ. و. اﻓﺰاﯾﺶ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﮐﻮدي. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪي. از. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي. ﻧﯿﺸﮑﺮ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. واژ. ه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: ﺑﺎﮔﺎس،. ﺑﻮﺳﺘﺮ. ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ،. ﮐﻮد. ﻣﺮﻏﯽ،. ﻓﯿﻠﺘﺮ. ﮐﯿﮏ،. وﯾﻨﺎس . The objective of the present study was to optimize fast production of enriched biocompost from sugarcane bagasse using native effective.


و عملکرد بر زیستی کودهای و شیمیایی کود نیشکر، فیلترکیک .

به منظور تأثير سطوح مختلف فیلتر کیک نیشکر به همراه کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کلزا و ویژگیهای خاک، آزمایشی . فیلتر کیک، : ۷۵ درصد فیلترکیک و کود شیمیایی، : ۵۰ درصد فیلترکیک و کود شیمیایی، : ۲۵ درصد فیلترکیک و کود شیمیایی، ... کشت با فاصله ۳۰ سانتی متر از همدیگر و با تراکم ۹۰ بوته.


کیک فیلتر نیشکر بوته کود PDF گل مطبوعاتی,

و عملکرد بر زیستی کودهای و شیمیایی کود نیشکر - دانشگاه تهران

نیشكر. و. صنایع. جانبی،. اهواز،. ایران. تاریخ. وصول. مقاله: /05. /05. 1392. تاریخ. پذیرش. مقاله: /04. /04. 1393. چكيده. به. منظور. تأثیر. سطوح. مختل. فیلترکیک. نیشکر. به. همراه. کود. شیمیایي. و. کودهاي. زیستي. بر. عملکرد. کلاا. و. ویژگي. هاي. صداک،. آزمایشدي. در. مارع. ۀ. پژوهشي. دانشگاه. کشاورزي. و. منابع. طبیعي. رامین. صوزستان.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - بوم شناسی .

19 دسامبر 2010 . ﻫﺎي رﺷﺪي ﺑﻨـﻪ. ﻫـﺎي ﺧـﻮاﻫﺮي و ﻋﻤﻠﮑـﺮد. زﻋﻔـﺮان. ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري. ﮐﻪ وزن ﮐﻞ ﺑﻨﻪ. ﻫﺎي ﺧﻮاﻫﺮي در ﻫﺮ. ﺑﻮﺗﻪ. ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻼﻟ. ﻪ. ﺧﺸﮏ در ﺗﯿﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﻪ . زﻣﺴﺘﺎن. 1394. ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد و در اﯾـﻦ ارﺗﺒـﺎط. اﺛﺮات وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ. اي ﮔﯿﺎه ﺑﻪ. ﺧﺼـﻮص ﻣﺼـﺮف. ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ. ﮐﻮدﻫﺎي. آﻟﯽ. در.


شرکت مروارید ارسباران - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

2 آوريل 2018 . )سولفات پتاسیم محلول( که این کود ها را کود های کیفیت نیز می نامند، دارد و سولو پتاس. و می کوشد ... استخراج با. استات آمونيوم. پتاسيم محلول. در عصاره. اشباع. عمق. )سانتي متر(. محل. نمونه برداري. 75/7. 193/2. 112/6. 117/6. 4/9. 0-30. شركت. توسعه نيشكر. 80/8 ... رابطه جذب پتاسيم توسط بوته هاي چاودار ).Secale.


Pre:حله آسیاب دایره و لبه های عمودی
Next:سنگ شکن فک ellectric برای فروش