از ویژگی های ماسه، مصنوعی

شن و ماسه

8 دسامبر 2017 . شن و ماسه های مصنوعی عموما از خرد شدن سنگ های گرانیت یا بازالت طی سه مرحله خرد کردن تولید می شوند و جایگزین مناسبی برای شن و ماسه های رودخانه ای می باشند. شن و ماسه برای کارهای ساختمانی به دو . بسته به نوع و محل مصرف بتن ویژگیهای مصالح خرده سنگی مناسب تغییر می‌نماید. راه سازی: مصالح خرده سنگی دارای.


ویژگی ماسه بازی مناسب | - دنیای بازی

برای مثال، ماسه های دانه درشت ساخت بشر(مصنوعی) در محدوده ی ۰.۵ تا ۱ میلیمتر قرار می گیرند و دانه های خیلی درشت، از ۱ تا ۲ میلیمتر. ماسه ی خوب، مثل ماسه ی بازی، در محدوده ی ۰.۱ تا ۰.۲۵ میلیمتر قرار می گیرد. شکل دانه‌ها. شکل دانه باید گرد باشد تا باعث خراشیدگی نشود. این ویژگی آنقدر مهم است که باید وقتی درون چشم رفت، به راحتی با.


از ویژگی های ماسه، مصنوعی,

سنگ مصنوعی : مقاله بررسی ویژگیهای فیزیکی و پتروگرافی

شناسنامه مقاله بررسی ویژگیهای فیزیکی و پتروگرافی سنگ مصنوعی . هدف از انجام این تحقیق بررسی روابط بین خصوصیات پتروگرافی با ویژگی های فیزیکی است بدین منظور چند نمونه سنگ مصنوعی سیمانی و رزینی ساخته شده در بازار . مطلب مشابه مقاله بررسی مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان حاوی پودر لجن سنگ تراورتن و گرانیت.


تخمین ضریب فشار جانبي ماسه ها با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط در .

مؤلفه هاي تأثیرگذار ماسه از آزمایش های برجا نظیر نفوذ مخروط )CPT(، یکي از چالشي ترین مسائل در مهندسي ژئوتکنیک. ( براي انواع مختلف . سامانه ای متشکل از سه نوع شبکه عصبي مصنوعي، به طور نسبتاً دقیقي پیش بیني شده است. در این سامانه، . در اين محفظه ها،. مشخصات و ويژگي هاي اوليه خاک و شرايط مرزي محفظه کاليبراسيون به.


ﻫﺎي ﮐﺮﻧﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺶ - مهندسی عمران مدرس

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺶ. _. ﮐﺮﻧﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. رﺿﺎ ﻣﻬﯿﻦ. روﺳﺘﺎ و ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮخ ﺑﺮوﺟﺮدي. 84. (. 1995. ) ﯾﮏ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑـﺮاي ﻣﺎﺳـﻪ. ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس. داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ. 1[. ]. در ﺳـﺎل. 1998. ﻗﺎﺑﻮﺳﯽ و ﺳﯿﺪارﺗﺎ. از ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎ. ي ﻋﺼـﺒﯽ. ﺑـﺮاي ﻣـﺪل. ﺳـﺎزي. رﻓﺘﺎر زﻫﮑﺸﯽ. ﺷﺪه و زﻫﮑﺸﯽ. ﻧﺸﺪه ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ. ا. ي ﺗﺤﺖ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻓﺸﺎري ﺳﻪ. ﻣﺤـﻮري اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧـﺪ. 2[. ].


ساختار چمن مصنوعي - چمن مصنوعي , آسيا چمن توليد چمن مصنوعي

هر نوع از چمن مصنوعی با توجه به كاربری آن ازقسمتهای مختلفی تشكیل شده است . اجزای تشكیل دهنده یك چمن مصنوعی در حالت كلی عبارتند از : فلت های چمن زمینه بافت ( زیره جزء چمن مصنوعی ) فیلرها (در صورت احتیاج نوع سیستم چمن مصنوعی ) - شن سیلیس ( عامل تثبیت چمن ) - گرانول لاستیك ( جزء پر كننده ) لایه الاستیك ( عامل جذب.


ﺳﺒﮏ و ﺑﺘﻦ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻟﯿﺎﭘﻮر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﻪ - تحقیقات بتن

3 مارس 2015 . ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺎزه. اي ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﮐﻢ، ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ. و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دا. ﻧﻪ. ﻫﺎي ﻟﯿﺎﭘﻮر ... ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻟﯿﺎﭘﻮر ﺑﺎ . ت ﺑﺘﻦ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎرة. دو م. ﺷﮑﻞ. -2. ﻧﻤﻮدار داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ. زن ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺒﮏ. داﻧﻪ. ﻫﺎ. وزن ﻣﺨﺼـﻮص ﺗـﻮده. اي و داﻧـﻪ. اي. ﺑـﺮ.


ایرنا - تولید نوع جدید شن و ماسه مصنوعی

1 نوامبر 2015 . اختراع این شن و ماسه مصنوعی بر اساس آیین نامه های داخلی و بین المللی و برای اولین بار در جهان با فناوری بدون حرارت و مواد سوختی در 2 گروه سازه ای و غیر سازه . جواب : این فناوری به دلیل نوآوری و ویژگی های جدیدی که بعد از گذشت حدود 98 سال از اختراع سبکدانه های صنعتی در جهان معرفی کرده است، در نوع خود انقلابی در.


شن و ماسه

8 دسامبر 2017 . شن و ماسه های مصنوعی عموما از خرد شدن سنگ های گرانیت یا بازالت طی سه مرحله خرد کردن تولید می شوند و جایگزین مناسبی برای شن و ماسه های رودخانه ای می باشند. شن و ماسه برای کارهای ساختمانی به دو . بسته به نوع و محل مصرف بتن ویژگیهای مصالح خرده سنگی مناسب تغییر می‌نماید. راه سازی: مصالح خرده سنگی دارای.


ویژگی ماسه بازی مناسب | - دنیای بازی

برای مثال، ماسه های دانه درشت ساخت بشر(مصنوعی) در محدوده ی ۰.۵ تا ۱ میلیمتر قرار می گیرند و دانه های خیلی درشت، از ۱ تا ۲ میلیمتر. ماسه ی خوب، مثل ماسه ی بازی، در محدوده ی ۰.۱ تا ۰.۲۵ میلیمتر قرار می گیرد. شکل دانه‌ها. شکل دانه باید گرد باشد تا باعث خراشیدگی نشود. این ویژگی آنقدر مهم است که باید وقتی درون چشم رفت، به راحتی با.


چمن مصنوعی مناسب برای مدارس | چمنزار

25 جولای 2017 . چمن مصنوعی مناسب برای مدارس که دو ویژگی لطافت و ظاهر طبیعی در کنار دوام و طول عمر را داشته باشند ایده آل می باشد.‏ . ماسه سیلیس وزن سنگینی داشته و سبب میشود چمن در محل خود به صورت ثابت و بی حرکت بماند و با فعالیت های فیزیکی سنگین، جا به جا و کشیده نشود. عاری بودن از فلزات سنگین مانند سرب و .


تخمین ضریب فشار جانبي ماسه ها با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط در .

مؤلفه هاي تأثیرگذار ماسه از آزمایش های برجا نظیر نفوذ مخروط )CPT(، یکي از چالشي ترین مسائل در مهندسي ژئوتکنیک. ( براي انواع مختلف . سامانه ای متشکل از سه نوع شبکه عصبي مصنوعي، به طور نسبتاً دقیقي پیش بیني شده است. در این سامانه، . در اين محفظه ها،. مشخصات و ويژگي هاي اوليه خاک و شرايط مرزي محفظه کاليبراسيون به.


ساختار چمن مصنوعي - چمن مصنوعي , آسيا چمن توليد چمن مصنوعي

هر نوع از چمن مصنوعی با توجه به كاربری آن ازقسمتهای مختلفی تشكیل شده است . اجزای تشكیل دهنده یك چمن مصنوعی در حالت كلی عبارتند از : فلت های چمن زمینه بافت ( زیره جزء چمن مصنوعی ) فیلرها (در صورت احتیاج نوع سیستم چمن مصنوعی ) - شن سیلیس ( عامل تثبیت چمن ) - گرانول لاستیك ( جزء پر كننده ) لایه الاستیك ( عامل جذب.


ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﺴﺖ رواﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋ - myExperiment

ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ. ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده. از آن را ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻟﻴﺎف. و رزﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. در. ﭘﺎﻳﺪاري و. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎك در ﭼﻨﺪ. ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺧﺎك و اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﻴﺎف در ﺗﺜﺒﻴﺖ. ﺧﺎك را دارد . ﺗﻘﻮﻳﺖ. ﺧﺎﻛﻬﺎي. ﺿﻌﻴﻒ. و. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺟﻬﺖ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي. در. ﺷﻴﺮواﻧﻲ. ﻫﺎ،. ﭘﻴﻬﺎ،. ﺑﺴﺘﺮ. ﺟﺎدﻫﻬﺎ،. ﺳﺪﻫﺎ .و. ﺑﺮاي. اﻳﺠﺎد. ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي. ﺧﺎﻛﻲ. ﺑﺎ. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دﻟﺨﻮاه،.


طریقه نصب چمن مصنوعی

نصب چمن مصنوعی ورزشی چمن های مصنوعی ورزشی قابلیت نصب روی بتن، ماسه و آسفالت را دارند و مراحل نصب آن به صورت زیر می باشد : بریدن خطوط بازاری چمن; فیکس کردن لایه ی ژئوتکستایل; پهن کردن نوار اتصال ها برای یک تکه کردن چمن; پهن کردن چمن روی نوار اتصال ها و فیکس کردن آن; پرکردن و یکنواخت سازی سیلیس روی چمن به.


ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎر رﺳﻮب ﻛ - نشریه حفاظت منابع آب .

ﻫﺎي. ANN. ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ را. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . دﻫﻘﺎﻧﻲ و. ﻫﻤﻜﺎران. )1389(. ، ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ. ي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ... 08/4-01/0. Laursen. ﺑﺮاي داده. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ذرات رﺳﻮﺑﻲ. ﻣﺎﺳﻪ. Hung. Shen-. ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ. 2)MLP(. و. ﺗﻮاﺑﻊ.


ﻣﺤـﻴﻂ ) و ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ( ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ) ﻧﻤﺎ

ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ. ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در. زﻧﺪﮔﻲ. ﺑﺸﺮ. داﺷﺘﻪ و. ﺟﺎي. ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎري. از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روي. زﻣﻴﻦ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ... ﻣﺎﺳﻪ،. ﻳﻚ ﺳﻮم. ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و. ﻳﻚ ﺳﻮم. ﮔﻴﺎﺧﺎك ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. (. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻮب ﭘﻮﺳـﻴﺪه. و ﻛﻮد ﻧﺒﺎﺗﻲ. ﻣ). ﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ . 3-7-. ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ. ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ.


ملات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بنابراین بررسی ویژگی‌های آن در دو قسمت بررسی می‌شود: .. از ویژگی‌های ملات ماسه آهک دانه بندی ریزدانه ماسه‌ها می‌باشد که با رعایت آن ملاتی با لز و مرغوب به وجود خواهد آمد. . Ca(OH)2 + CO2 = CaCo3 + H2O این ملات آبی بوده از این رو در روزهای اول ترکیب به‌طور مصنوعی به آن آب پاشیده می‌شود تا خودگیری خود را دنبال کرده و اصطلاحاً سوخته.


رزين مخصوص توليد سنگهاي مصنوعي| رزين پليمري | فروش رزين سمنت .

واردات و فروش رزين سمنت پلاست با درصد ذرات جامد بسيار بالا از كشور آلمان و كره و مشاوره جهت راه اندازي خط توليد سمنت پلاست ، براي دريافت نمونه رايگان رزين سنگ مصنوعي و آموزش ساخت سنگ مصنوعي با ما تماس بگيريد. پايه اصلي رزينهاي پليمري و يا فوق روان كننده هاي بتن ، پلي كربوكسيلات اتر بوده كه يكي از مواد اوليه سنگ.


از ویژگی های ماسه، مصنوعی,

هندبال بانوان / شن و ماسه [تاریخچه، قوانین، .] - SportsRegras

حالا بیایید ببینیم که ویژگی ها و مبانی هندبال ساحلی چیست و تفاوت هایی دارند که دارای هندبال سنتی هستند. این بازی شامل دو تیم است که در . که می توانید در تصویر زیر ببینید. این باید حداقل 40 سانتی متر از شن و ماسه (گاهی اوقات در ساحل بازی نمی شود، بلکه در زمینه های مصنوعی، بیشتر در مسابقات بین المللی استفاده می شود).


مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان .

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. اﺳﺘﻘﺮار زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. در آﺑﻬﺎي. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ٢٤. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس. و درﯾﺎي ﻋﻤ. ﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ. ،. ارزش. ﻫﺎي ﺑﻮم. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ... ﻣﺎﺳﻪ. اي. ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﯾﺮ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﺮم. اﻓﺰاري. GIS. Arc. رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪ. (. اﺷﮑﺎل. 2. و .)3. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر د. ر آﺑﻬﺎي زﯾﺮ. 30. ﻣﺘﺮ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ.


سمنت پلاست - پرتیکان - شرکت سبک بتن پرتیکان

سنگ های مصنوعی به دلیل داشتن ویژگی های فراوان و البته قیمت مناسب خود کم کم توانستند جایگاه ممتازی را در صنعت ساختمان سازی از آن خود کنند. اوایل قرن بیستم زمانی برای توسعه فناوری و . بطور معمول مواد اولیه سمنت پلاست شامل سیمان سفید، پلی استر، ماسه، پودر سنگ، هاردنر و پیگمنت است. این مواد با نسبت معینی با یکدیگر.


نرده مصنوعی • شرکت تولیدی محک ستون

خصوصیات و جنس سنگ های مصنوعی | صراحی سنگی . ملات سنگ مصنوعی از ترکیبات شن ، ماسه ، رزین های روان کننده وبرخی دیگرازمواد افزودنی بتن بدست می آید که بسته به نوع ساختار ومواد سنگ مصنوعی ، هر شرکت نوعی از . همچنین یک ویژگی برتر سنگ مصنوعی نسبت به سنگ طبیعی قابلیت مسلح نمودن سنگ مصنوعی است.


مجموعه شن های جادویی MOTION BEACH - مهدیاب

شن های جادویی. یکی از نیازهای مهم و قطعی کودک، بازی کردن، به ویژه بازی کردن با خاک و ماسه می باشد که تمامی روانشناسان و درمانگرها بازی با خاک و ماسه را توصیه می . این محصول بر خلاف خمیرهای بازی که در طولانی مدت سفت و غیر استفاده می باشد، چنین خاصیتی دارا نیست و ویژگی های بالا را در بر دارد; مهارت دست ورزی را افزایش می دهد.


از ویژگی های ماسه، مصنوعی,

تولید بذر مصنوعی از طریق کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید .

ﺑﺎززاﯾﯽ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ. روش. ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎززاﯾﯽ ﮔﯿﺎه، ﻣﻮرﻓﻮژﻧﺰ ﻏﯿﺮ. ﻃﺒﯿﻌﯽ. ،. ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ. ﺑﺮاي ﺑﻠﻮغ ﻫﻢ. زﻣﺎن ﺟﻨﯿﻦ. ﻫﺎ و. ﮔﻞ. دﻫﯽ. ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻣﺸﮑﻼت. ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ. (. 19. ،. 21 .) ﻓﺮاواﻧﯽ. ﺑﺎززاﯾﯽ در آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗ دارد و اﻏﻠﺐ. ژﻧﻮﺗﯿﭗ. ﻫﺎي. ﮔﺰارش. ﺷﺪه. ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (. 13. ،. 23. ). ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺬر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻣﺮوزه ﮐﻤﮏ ﺑﺎ. ا. رزﺷﯽ ﺑﺮاي. ازدﯾﺎد ﮐﻠﻮن. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ.


Pre:استفاده از خشک کن کوره های دوار
Next:سیمان تثبیت سنگ شکن اجرا